Didacus’ Sale: ‘Alia’ et ‘Cetera’…

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.sicilymart.com

Radici & Civiltà

DIDACUS DIDACUS Pubblicato il 02/06/2012
<b>Didacus’ Sale: ‘Alia’ et ‘Cetera’…</b>

Didacus’ Sale: ‘Alia’ et ‘Cetera’…

1 Lauda Jerusalem

Adura, Rabbatieddu, lu Signuri,

Adura, Sant’Anna, lu to’ Diu,

lu stessu Diu, ca quannu si fa notti,

mascu e stanga ti metti a li porti,

e sta cu tìa, Gesuzzu e Maria,

mentri ‘nni la quarara, quarquaria

la pitanza chi Nina arrimina…


Dintra ti stenni la Figghiulanza,

di fora ti binidici lu lauri

contr’armaluzzi e mali pirsuni,

quannu cci sunnu li Rogazzioni

e tutti li minuti e tutti l’uri


Cu ‘u gnitu, t’astuta la calura,

cu ‘na sciatata sciogghi la tassura…


Sutta la nivi cci metti lu pani,

di sutta l’acqua cci leva la fami…

“Adura lu Signuri e va’ lavura!..”


2 Tempus Bipharorum


A ttiempu di bifari, la matina,

v’a faccia lu scarparu nni la chiusa,

sutta la lista, supra lu paisi,

ca nun cci scappa, picchì è beni ‘n vista.…


Ma ’un àvi paci, picchì , cu la vigna,

cci avi du’ pieri di ficu bifari…


niuri, un giuviettu e granni , ‘ na palla,

ca puru di dintra sunnu visibbili.

E’ veru ca Pippina àvi lu zuccaru,

ma è puru veru ch’è a lu sestu misi…


Ca Peppi sta gghiennu pi’ li ficu

tutti lu sannu, ma di nuddu è vistu,

d’altronde, puru, l’autri, ànnu la vigna

cu li ficu nascosti tra li pampini…


Ma quannu parti e quannu ritorna

cu lu panaru chinu a la curma,

cu pampini di viti, cupunatu,

pari c’avissi soli di gomma

‘nveci di scarpuna cu li tacci,

picchì si qualcunu si nn’adduna,

‘un cci po’ diri cosa, cci li duna…


3 Cantu d’amuri e di rancuri


Ora ca passà lu quarararu,

sapi chi cci dicu, gnira ma’?…


cu figghi e cu mugghieri ia mi nni vaiu…


E senza di Vassìa… lu sapi Diu…


Salutu sti tirrazzi a gghiardinu,

tutti di barcu e sciuri di menz’iuornu

e nni dda citatedda mi nni vaiu

unni, cu la grann’arti e li biddizzi,

‘un manca lu pani e la sasizza,

anchi, si a puostu di finuocchiu ‘n granu,

cci truovi l’agghia, nna lu capuliatu.

Ora ca Peppi fici quarant’anni

e puru pi’ iddu la cira squagghia,

lu sapi chi cci dicu, gnira ma’?

mi sientu ancora di curriri a lu Paliu,

cuom’Acìtu, ca vinni di ‘na terra

ièmmula nostra pi’ giòi e dulura.

Ora ca passà lu quararu,

lu sapi chi cci dicu, cara ma’?!…


Ia lassu stu iardinu accussì raru

e nna lu Chianti…magghioli v’a chiantu…


To’ nora, ch’èni puru attitulata

e sapitura, cuomu casalinga,

‘un si cuntenta cchiù di ‘na putiedda,

ma a la Gea voli iri e nni Veggè,

cu machina, carrellu e…caminari

d’arrietu e sorpassari li mugghieri

di don nìnnari, mièdici e spizziali,

ch’ànnu sempri cchiù cosi d’accattari,

e a nui nni dicinu di nun manciari,

mentri iddi si fùinu un Papatu…


Ora ca passà lu quarararu,

lu sapi chi cci dicu, cara ma’?!…


avanti ca nni scura nna li pieri,

‘un puostu a lu suli mi vuogghiu fari…


Pi’ Vassìa c’è la Casa di l’anziani…


e a lu pinzieri mi sientu mancari…


Ma si vinciemu di Siena lu paliu,

a mea ma’ viegnu a pigghiu ‘n pompa magna

e la puortu unni Santa Caterina

nascì, criscì, ma nun cci vosi mòriri

e to’ figghiu cci fici lu surdatu,

e di turnari a Lalia ‘un si nni parra…


4 Elysian Fields


La to’ facci scavata e muggiadìna

di patri di famigghia c’’un s’arrenni,

cu cuoppula a puostu di turbanti,

m’assicuta cuomu fantasma,

mutu, s’’un fussi pi’ lu muttu anticu:

“Curri quantu vùa ca cca t’aspiettu…”


Tantu ca, caru patri, mi cunvinciu,

o vuogghiu o ‘un vuogghiu, a fari stu viaggiu

di Baton Rouge a Cuozzu di Cìciru,

di Cuòzzu di Cìciru a Li Chianchiteddi…


Chianti permanenti di l’Alisi,

chianti di grapes e di lacrim’amari…


Chianciu davanti a dd’asciutti purpàni,

e li vagnu di chianti americani…


Chianciu tantu e pi’ quantu aiu làcrimi…


Pua un pugnu di terra mi pigghiu

e a lu chaffeur cci dicu:”Let’s go!”

e drittu a Borsellinu mi nni vaiu…


Villa Dafne aspittava pi’ la dinner…


E ia, Mr.Lino, on line, pagare….


5 Corollarium


Cu cunta, cci iunci, dici l’anticu,

ma, ia , vi giuru, nenti cci iuncìu,

a chiddu chi mi vinni di lu funnu

di lu cori, ch’è cuomu nna sterna,

unni cala lu quàtu Mnemòsine,

matri amurusa di li novi Musi

e di ddi prisuntusi cuom’a mia

ca ‘mpettanu pi’ dilla ‘n poesia.


Didacus


Viste 3275 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali