Voci Siciliane

DISPENZA VINCENT DISPENZA VINCENT Pubblicato il 03/05/2012
Tre amici,Aliesi Emigrati nel  Mondo,PIPPINU,TURIDDU,PASQUALINU,decise

Tre amici,Aliesi Emigrati nel Mondo,PIPPINU,TURIDDU,PASQUALINU,decise

Tre amici,Aliesi Emigrati nel Mondo,PIPPINU,TURIDDU,PASQUALINU,decisero di visitare Alia,durante il meraviglioso periodop di Primavera. TURDDU: Che e` bieddu stu paisi di l`Alia in Primavera. PIPPINU: lu panurama e` tuttu virdi,da la Muntagna a  Roccapalumba  e a Ballistrinu. PASQUALINU: Avia trena anni chi mancavu di l`Alia. Me niputi Ciccina mi priparau ieri na frittedda di favi virdi.Ma chiera sapurusa.Ma chidda chi priparava me matri era piu` gustusa. PIPPINU: Ma chi sunnu affettuosi e genirusi sti Alisi.Quannu camminu pi li strati ,tutti mi abbrazzanu,tutti mi vasanu,tutti mi arridinu. PASQUALINU: A mia tutti mi offrinu un caffe na lu Signor Perrone. TURUDDU: Si` pirchi`na lu Signor Perrone lu caffe costa dimenu. PASQALINU: No! mi forzanu puru a pigghiarimi na` broscia e un dolce.E nu mi pozzu rifiutari,anche si suffru di diabete. PIPPINU: Ma lu sintistivu ca hannu a fari lu Nuovu Sunnacu all`Alia? TURIDDU: Si`,ficiru due listi. PASQALINU: Era miegghiu ca ni facianu una sula lista,Na lista unica.Ma cugina Ciccina mi dici ca la sira li li votazioni ci sara un sciarria in famigghia.Ciccina mi dici ca so niputi Filumana havi a so patri cantidatu na na lista e so soggiru na l`autra lista. TURUDDU: Una lista la chiamanu "Alia nel Cuore".Na`larrubaru stu nomi a nui Emigrati Aliesi nel Mondo.Piu` di dieci anni fa`,quannu cuminciamu a organizzari gli Emigrati Alisi nel Mondo,vinni fora sta espressione,pirchi` nuautri Emigrati siemu chiddi ca aviamu Alia na lu nostru cori.All`Alia hannu Alia nel Cuore e la mangiatura a lu Comune. PASQUALINU : Ieri mi incuntraiu cu unu di qisti misi in lista e mi dissi: si acchianamu nautri sara` abolita la Tassa di l`ARSU. PIPPINU: Ma chi Arsu.L`ARSU un cunta chiu` all`Alia.Si dici la Tassa di lu TARSU. Chigghi ca lasciammu na casuzza all`Alia pagamu la tassa anche ca nun abitamu all`Alia da molti anni.Anche ca nun cacamu all`Alia ci fannu pagari la munnizza. TURIDDU: Auguramu a tutti sti Alisi chi si faccia una campagna elettorale con intelligenza e senza sciarri,ad Alia siemu tutti amici e parenti PASQUALINU: Sintiti amici,dumani matina prestu iamu a Villa Dafne pi una Zabbinata di ricotta frisca. Ciao.

Alia - Viste 1919 - Commenti 1