Voci Siciliane

DRAGO CALOGERO DRAGO CALOGERO Pubblicato il 01/07/2012
Oggi, come non mai,  il mio pensiero, come credo quello di tutti gli A...

Oggi, come non mai, il mio pensiero, come credo quello di tutti gli A...

Oggi, come non mai, il mio pensiero, come credo quello di tutti gli Aliesi sparsi nel mondo vÓ alla ricorrenza di Maria S.S delle Grazie. Auguri a tutte coloro che ne portano il nome e serena festa agli Aliesi residenti. In questa vigilia, i miei ricordi sono volati al due Luglio di chissÓ quale anno fÓ e sentivo il bisogno di condividerli con qualcuno, e chi meglio di voi? Ma in particolare con due persone recentemente conosciute anzi rincontrate manco a dirlo grazie ad Assarca A Mario (alias Gioacchino) e Aldo, come me schegge di AliesitÓ sparsi nel mondo che Maria S.S. ci protegga sempre e ci aiuti a realizzare i nostri progetti di vita terrena.
LA PURMISIONI
Era u dui Lugliu,
lu suli carcariava `nta li strati
addubbati di luci e di cutri appinnuti all`infirriati.
Scausa acchianava a gnÓ Zidda `nta muntata
purtannu na vrazzata di sciuri appena cugghiuti
e sutta i sciddi, quattru cannili di cira profumata.
Arretu, u z¨ Piddu tuttu impittutu e cu li robi boni
arrinava dui muli cu nna sarma di furmientu pi la purmisioni.
Eranu li cincu `nto roggiu da Matrici
quannu forti sfirriaru li campani `nto paisi.
Prima sei `ntocchi, pua tri scampaniati pi richiamari popolo, musici e confrati.
Intantu Nardu, `nta vanedda di la chiesa battiennu forti `ncapu u tamburinu,
facia primura a tutti li fedeli d`allibbirtarisi a finiri li preghieri.
A gnÓ Zidda, capiennu ca era tardu allung˛ lu passu
e arrivata a la porta di lu paravientu accuminciÓ a spingiri e si misi a sbrazziari
pi farisi largu e circari di passari
e vidennu un postu ca si stava alliberari ittÓ nu sautu e si iý addinucchiari,
ma siccomi si sintia troppu luntana, isÓ la vuci pi farisi ascutari:
Matruzza mia, ti vinni a truvari pi nnÓ cusuzza cat`avissi a spiari.
Aiu a me figghiu ca savi addiplomari e cu megghiu di vui mi lu po impustari?
Certu lu viu, ccÓ assai sunnu addumannari, .......ma m`aviti a cridiri, picca o nuddu chiddi ca occhi cosa ponnu o vonnu dari...... ....un sacciu si f¨ chiara e mi fici di vui capiri...?.
Ia, `nt˛ frattiempu , tantu pi gradiri vi purtaiu du sciuri p`addubbari la vara
e quattru ciruna da sistimari ai lati.....e.......e...... ..`nzomma,....
nta lu bagghiu c`Ŕ Piddu cu li muli carricati.
Comu sintiti matri mia, lu sforzu iu lu fazzu,
ma nun vulissi pua attruvarimi cu lu figghiu a spassu.
Lu paracu, mentri si vistia, `ntisi parrari `nfunnu a la navata
e affacciannusi a la porta di la saristia vosi diri un paru di paroli
prima chi niscissi la santa in pricissioni:
Figlioli, voi non immaginate quale e quanta gioia oggi mi date.
Ma questa Ŕ la casa del Signore, pertanto vi prego, non gridate,
capisco il vostro agire, la madre Ŕ madre, ed io s˛ quanto voi l`amate
anche lei vi ama e sa essere indulgente,
tutto lei ascolta e tutti accontenta.
Mai chiede, mai pretende , lei concede senza ricompensa
poichŔ legge solo nei cuori e tutti livella.
A gna Zidda, sintiennu ssu parrari ci vinni un dubbiu e cuminciÓ a spiari
si lu paracu avia giÓ dittu missa o si era deditu lu uvitu isari.
Si susý e cu li cannili `nmanu puntÓ lu itu versu u saristanu:
Don Minicu, m`aviti a scusari, ma `nta sta chiesa un c`Ŕ nn`elencu di l`aviri e dari?
E vidiennu ca chiddu nun capia, isÓ la vuci versu a Saristia.
Parrinu, pirchý diciti ca la matri tutti livedda?
forsi unnati caputu ca cca si parra di sarma, no di mitatedda.
`NtÓ ddu mumentu, a li peri di l`altari un mazzapanieddu s`accuminciÓ a ghisari
e comu si nun sapia cosa circari, fici du gira `ntornu a lu missali.
Pua, partý versu l`ambone, e senza rallentari `nta lu so furriari
lu lezionario si misi a sfugghiuliari.
Lu sfugghiuli˛ tantu e fu sulu saziu, quannu si firm˛ `nta
Luca : Vintunu-Unu-Quattru.

Calogero Drago.

Alia - Viste 2239 - Commenti 1