Voci Siciliane

DISPENZA VINCENT DISPENZA VINCENT Pubblicato il 01/03/2012
Poiche` la Commedia Classica ha Tre Atti,come per esempio la Divina Co

Poiche` la Commedia Classica ha Tre Atti,come per esempio la Divina Co

Poiche` la Commedia Classica ha Tre Atti,come per esempio la Divina Commedia:Paradiso,Purgatorio e Inferno,eccomi qui al terzo Atto della Commedia.abbiamo gia` parlato del Purgatorio e dell`Inferno,eccomi qui al Terzo atto:il Paradiso di Alia. Premetto che il contenuto puo` essere fittizio, ma gli Attori sono reali. I quattro amici Aliesi emigrati nel mondo: Caloriu,Cicciu,Epifaniu,Franciscu,si incontrarono un giorno difronte la Societa` Granni. CALORIU: sintiti amici miei faciammu `na camminata finu a lu Rabatieddu. CICCIU: ma camminamu arasciu che e` tutta muntata. EPIFANIU: Guardati ca` che bieddu panorama.Si vidi finu a la Matrici.La Matrici pari un Castieddu. FRANCISCU: GUardati sta stata che e` bedda.Pari comu na cutra arraccamata. CALORIU: Ia tiegnu `na fotografia di sti strati di l`Alia e li facciu viriri a tutti li miei amici in Grmania.Arrestanu tutti miravigghiati e ci `mirianu ca` aviemu sti stati accussi belli. CICCIU: Guardati chi belli affacciati ca hannu sti casi.E chi balcuna cu fierru battutu. EPIFANIU: Ai tempi nostri tutti sti casi parianu comu paglialori. FRANCISCU: Che e` bedda sta Matri Santanna.Me nanna cantava sempri "Matri Santanna,Matri Santanna vostra figghia `ncielu cumanna." CALORIU: Quantu sicaretti e cintratu accattamu na lu zu Matte` Catalanu. CICCIU: e lu cafe` e lu gelatu. EPIFANIU: Ma cu su` tutti sti genti difronti la Posta. FRANCISCU: Chissi su tutti vecchi ca` pigghianu la Vicchiaia,accumpagnati di li niputi. CALORIU: Ai tempi nostri nun ceranu sti cosi. Tutti muriamu di fami. CICCIU: Quanti soldi pirdiamu a lu Circulu Cacciaturi.Iucavamu a la Zicchinetta,a la scupa e a lu tre sette. EPIFANIU: Viva lu Patriarca San Giuseppi,Patri di tutti nui puvurieddi. FRANCISCU: siemu gia` arrivati a lu cozzu di la chiazza.Viniti ca`.va` fari viriri `na cosa bella: la Via Gelsomino. CALORIU: Ma chi la ficiru bedda.Pari `na stanza di ricevimentu.Chi beddi culura! CICCIU: Arripusamuni e continuamu sta salita. Ah si ci fussi lu zu Giurlannu.Facissimu `na partita a lu Billiardu. EPIFANIU: Stannu aggiustannu la Via Madonna.Appena e` finuta sara` una meravigghia. FRANCISCU: Acchianamu.! Chi muntata. CALORIU: Stannu aggiustannu la Via santa Croce.L`annu a sistimari cu petri speciali.Accussi la genti di Lu Rabatieddu nu scivola a la scinnuta.Oh Bedda Matri di tutti li Grazi,Prutiggiticci. CICCIU: Ma comu e` sempri bieddu stu Palazzu di lu Cavalieri.Furtunati cu ci sta`. EPIFANIU: Stannu sistimannu la Via Cruci di Petra e lu Curtigghiu Leone. FRANCISCU: Quanti progetti stannu realizzannu all`Alia. CALORIU: Vi ricirdati di Mastru Tanu e di lu zu Ninu Utricchiu e la `za` Francisca la Tosta.? CICCIU: La Via DIAZ! Comu e` bella sta chiazza.Comu e` bella ammarunata.Chi belli culura l`affacciati di li casi. EPIFANIU: C`era `ca` la putia di Larienzu Gattusu.Chi omu lavuraturi.!Sta Via Paulu Balsamu.Chi meravigghia.Avissuru fatti accussi` tutti li strati di l`Alia. FRANCISCU: Chi panurama si vidi di `ca`.Lu chiamanu Lu Belvedere.Cu sti infirriati e sti Lampiuna.Piccatu ca` sti mattonelli su tutti rutti.e crisci l`erba e la gramigna. CALORIU: Chista e` la Vasca Veccia.Unni arrivava l`acqua di la Muntagna.Ca` saziava tutti l`Alisi.Avevamu tutti l`acqua dintra e li rubinetta fora. Ora hannu tutti li serbatoia di cimientu `ncapu li casi e li rubinetta sicchi. CICCIU: Davanti sta Vasca c`eranu li Fummazzara.Ora lu fummazzara su avanti li casi quannu nu raccolgono la munnizza. EPIFANIU: Sta bedda briviratura e` ancora ca`. FRANCISCU: E ga` c`era lu Girituri,Lu Macellu.Quantu vacchi chi ammazzavanu.e capri,crasti,maiali e ittavanu tuttu fora ghi macellaia.chi fiutu chi c`era. CALORIU: Ca` ci stava Damianu Lu Presti.E ca` ceranu li fummazzara,unni la gnira Annuzza la Cantarara vinia a sbarrari,ogni giornu,lu Cantaru. CICCIU: Chi tempi belli!.. EPIFANIU: Via Mazzini! Chi bedda strata.Ora e` tutta rotabile. FRANCISCU: Guardati lu Palazzu di Donna Nina.E la Vanedda di Donna Nina(Via Carini), unni li carusi vinianu a cacari e pisciari. CALORIU: Ma quantu erba ca crisci na sti strati.Si po` fari lu fienu. CICCIU: Bedda era sta Via Celsu.Taliatela ora cu sta culata di Cimientu. EPIFANIU: Lu sinnacu dici che chistu e` dovuto al progressu.Bisogna adattarsi alle esigenze moderne.Nel suo programma tutti li strati devonu diventari rotabili all`Alia. FRANCISCU: Siamu arrivati a la conclusioni di la nostra passeggiata.Chi vinni pari. CALORIU: E` veramenti beddu stu paisi di l`Alia.C`e` lo invidiano tutti.Ci riturnamu ancora.Ma li nostri figghi nun ci tornerannu mai.Piccatu. E qui fini` la Commedia.Contenti e suddisfatti i quattro amici tornarono ai loro luoghi di lavoro. PS. Per favore se volete fare un Commento limitatevi soltanto a commentare il contenuto.Se e` vero o no quello che e` stato scritto.Non ci interessa sapere di li "Fummazzara" e dei discorsi di progetti politici. Grazie

Alia - Viste 2279 - Commenti 4