Voci Siciliane

IT ALIA REDAZIONE IT ALIA REDAZIONE Pubblicato il 16/05/2016
Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali di Ciccio Busacca

Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali di Ciccio Busacca

È arrivato Cicciu Busacca
per farvi sentire la storia
di Turiddu Carnivali
lu sucialista che morì a Sciara
ammazzato dalla mafia
Ppi Turiddu Carnivali
chianci so` matri
e chiancinu tutti li puvureddi nella Sicilia
perché Turiddu Carnivali
murì ammazzato
ppe difendere lu pane de li puvureddi
Ed ora
sèntiri
perché c`è di sèntiri
nella storia
di Turiddu Carnivali
La storia vi dici:

Ancilu era e nun avia ali
nun era santu e miraculi facìa,
`n cielu acchianava senza cordi e scali
e senza appidamenti nni scinnia;
era l`amuri lu so` capitali
e `sta ricchizza a tutti la spartìa:
Turiddu Carnivali nnuminatu
ca comu Cristu nni muriu ammazzatu.

Di nicu lu patruzzu nun canuscìu,
appi la matri svinturata a latu
campagna a lu duluri e a lu pinìu
ed a lu pani nivuru scuttatu;
Cristu di `n cielu lu binidicìu
ci dissi: «Figghiu, tu mori ammazzatu,
a Sciara li patruna, armi addannati,
ammazzanu a cu voli libirtati».

Sciara
per qualcuno che non lo sa
è un piccolo paese
della provincia di Palermo
dove
ancora oggi
regna e comanda la mafia
Quindi

Turiddu avia li jorna cuntati,
ma `ncuntrava la morti e ci ridìa
ca videva li frati cunnannati
sutta li pedi di la tirannia,
li carni di travagghiu macinati
supra lu cippu a farinni tumìa,
e suppurtari nun putìa l`abbusu
di lu baruni e di lu mafiusu.

Turiddu

s`arricugghìu li poviri, amurusu,
li dorminterra, li facci a tridenti,
li manciapicca cu` lu ciatu chiusu:
lu tribunali di li pinitenti;
e fici liga di `sta carni e pusu
ed arma pi luttari li putenti
nni ddu paisi esiliatu e scuru
unni la storia avia truvatu un muru.

Dissi a lu jurnataru: «Tu si` nudu,
e la terra è vistuta a pompa magna,
tu la zappi e ci sudi comu un mulu
e si` all`additta comu na lasagna,
veni la cota ed a corpu sicuru
lu patroni li beni s`aggranfagna
e tu chi fusti ogni matina all`antu
grapi li manu ed arricogghi chiantu.

Ma fatti curaggiu e nun aviri scantu
ca veni jornu e scinni lu Misia,
lu sucialismu cu` l`ali di mantu
ca porta pani, paci e puisia;
veni si tu lu voi, si tu si` santu,
si si` nnimicu di la tirannia,
s`abbrazzi a chista fidi e a chista scola
ca duna amuri e all`omini cunzola.

Sì,

lu sucialismu cu` la so` parola
pigghia di `n terra l`omini e l`acchiana,
e scurri comu acqua di cannola
ed unni passa arrifrisca e sana
e dici: ca la carni nun è sola
e mancu è farina ca si scana;
uguali tutti, travagghiu pi tutti,
tu manci pani si lu sudi e scutti».

Dissi a lu jurnateri: «`Ntra li grutti
`ntra li tani durmiti e `ntra li staddi,
siti comu li surci di cunnutti
ca v`addubbati di fasoli e taddi;
ottùviru vi lassa a labbra asciutti
giugnettu cu` li debiti e li caddi,
di l`alivi n`aviti la ramagghia
e di la spiga la coffa e la pagghia».

Dissi: «La terra è di cu la travagghia,
pigghiati li banneri e li zappuna».
E prima ancora chi spuntassi l`arba
ficiru conchi e scavaru fussuna:
la terra addiventau una tuvagghia,
viva, di carni comu `na pirsuna;
e sutta lu russiu di li banneri
parsi un giganti ogni jurnateri.

Curreru lesti li carrubbineri
cu` li scupetti `n manu e li catini.
Turiddu ci gridau: «Fàtivi arreri!
cca latri nun ci nn`è, mancu assassini,
ci sunnu, cani, l`affritti jurnateri
ca mancu sangu ci hannu `ntra li vini:
siddu circati latruna e briganti,
`n palazzu li truvati, e cu l`amanti!».

Lu marasciallu fici un passu avanti,
dissi: «Chistu la liggi un lu cunsenti».
Turiddu ci rispusi senza scanti:
«Chista è la liggi di li priputenti,
ma c`è na liggi ca nun sbagghia e menti,
ca dici: pani a li panzi vacanti,
robbi a li nudi, acqua a l`assitati,
e a cu travagghia onuri e libirtati!».

Giusto diceva Turiddu Carnivali
anche nella Bibbia
sono scritte queste parole:
«Roba ai nudi! Acqua agli assetati!
A chi lavora onore e libertà!»
Ma la mafia che cosa pensava?

La mafia pinsava a scuppittati;
`sta liggi nun garbava a li patruna,
eranu comu li cani arrabbiati
cu` li denti appizzati a li garruna;
poviri jurnateri sfurtunati
ca l`aviti di supra a muzzicuna!
Turiddu si guardava d`idd`armali
e stava all`erta si vidia sipàli.

`Na sira turnò in casa senza ali
l`occhio luntanu e lu pinseri puru:
«Mancia figghiuzzu miu, cori liali...»;
ma lu guardau e si lu vitti scuru:
«Figghiu, `stu travagghiari ti fa mali».
e s`appujau `na manu a lu muru.
«Matri», dissi Turiddu, e la guardau:
«Bonu mi sentu». E la testa calau.

Quella è stata l`ultima volta
che Turiddu è stato minacciato dalla mafia
Dico l`ultima volta
perché
l`avevano minacciato centinaia di volte
Tante volte magari
avevano provato a pigliarlo con le bbone
offrendoci del denaro
«Turiddu stai attento
tu stai facendo una strada sbagliata
ti sei messo contro i padroni
e sai
che chi si mette contro i padroni
può fare una brutta fine
Da un giorno all`altro
ti può succedere
qualche disgrazia»
Turi a queste minacce
rispondeva sempre
con la stessa risposta:
«Sono pronto a morire
per i contadini
Anche io sono un contadino
Ho avuto la fortuna
di leggere qualche libro
e so quello che ce dovete fare ai contadini:
quello che ce spetta
E voi padroni glielo dovete dare».
«Turiddu
stai attento a quello che fai
t`abbiamo avvertito tante volte
stai attento»
Turiddu quella sera
si era ritirato a casa
con quella minaccia
ancora incisa nel cervello
e non appena arrivò a casa
la madre ce fa trovare la menestra pronta
come tutte le sere
Non appena lo vede arrivare
è contenta
«Turiddu
sei arrivato
figlio mio
La menestra è pronta
mangia».
Ma Turi
quella sera
non aveva fame
«Mamma
lascia perdere
Questa sera
ho tante cose
da pensare
Non ho fame»
La madre ha capito
che
Turiddu l`avevano minacciato
ancora una volta.

«Figghiu, cu fui t`amminazzau?
Sugnu to` matri, un m`ammucciari nenti».
«Matri, vinni lu jornu»; e suspirau:
«a Cristu l`ammazzaru e fu `nnucenti!».
«Figghiu, lu cori miu assincupau,
mi ci chiantasti tri spati puncenti!».
Genti ca siti ccà, faciti vuci:
dda matri si lu vitti mortu `n cruci.

`Sta volta
i mafiusi
hanno mantenuto la promessa
L`indomani mattina
mentre Turiddu andava a lavorare
nella cava
durante la trazzera
ci hanno sparato due colpi di lupara
in faccia
che l`hanno sfigurato
Non si dimentica mai quella mattina:
sedici maggio
millenovecentocinquantacinque

Sidici maju l`arba `n cielu luci
e lu casteddu àutu di Sciara
che guardava lu mari chi stralluci
comu n`artaru supra di na vara;
e tra mari e casteddu na gran cruci
si vitti dda matina all`aria chiara,
sutta la cruci un mortu, e cu` l`aceddi
lu chiantu ruttu di li puvureddi.

E come si può dimenticare mai
quel sedici maggio a Sciara?
Dopo un`ora che Turi era partito da casa
la madre se sente bussare alla porta
furiosamente
(la madre ancora era a letto)
Era l`alba
«Francesca!
Donna Francesca!
Signora Francesca, aprite!
Aprite, è successa una disgrazia!
Hanno ammazzato a Turiddu
Hano ammazzato a vostro figghiu Turiddu
ci hanno sparato due colpi di lupara in faccia
che l`hanno sfigurato
L`hanno ammazzato
a Turiddu,
l`hanno ammazzato!»
Dirlo così
è facile
Ma lo pensate
per quella povera madre
che aveva soltanto quel figlio al mondo
come si veste in fretta e in furia
e incomincia a girare
per tutte le strade del paese
gridando
invocando i poveri a seguirla
per andare a piangere
sul cadavere di suo figlio.

Gridava: «Figghiu!» pi strati e vaneddi
la strangusciata matri chi curria
versu lu mortu a stramazzamareddi,
a fasciu di sarmenti, chi camìa
dintra lu furnu e ventu a li purteddi:
«Curriti tutti a chianciri cu mia!
Puvireddi, nisciti di li tani,
morsi ammazzatu pi lu vostru pani!».

Sono arrivati
i poveri
dove c`era il cadavere di Turiddu
ma
nessuno poteva passare
Nessuno poteva guardare Turiddu
per l`ultema volta
Turiddu
era circondato di carrabbineri
La madre
si inginocchia di fronte ai carrabbineri

«Carrubbineri, mi si` cristianu...
- Nun mi tuccari, levati di ddocu,
nun vidi ca su` torci li me manu
e addumu comu pruvuli a lu focu;
chiddu è me figghiu, vattinni luntanu
quantu lu chianciu e lu duluri sfogu,
quantu ci sciogghiu dda palumma bianca
c`havi dintra lu pettu a manu manca.

Carrubbineri, mi si` cristianu,
nun vidi ca ci cula sangu finu?
Fammi `ncugnari ca ci levu chianu
dda petra ch`havi misa ppi cuscinu,
sutta la facci ci mettu li me manu
supra lu pettu `stu cori vicinu
e cu` lu chiantu li piaghi ci sanu
primu c`agghiorna dumani matinu.

Prima c`agghiorna trovu l`assassinu
e ci scippu lu cori cu` `sti manu,
lu portu strascinannu a lu parrinu:
e ci dicu: sunati, sacristanu!
Me figghiu avia lu sangu d`oru finu
e chistu di pisciazza di pantanu,
chiamaticci na tigri ppi bicchinu
la fossa ci la scavu cu` `sti manu.

Figghiu, chi dicu, la testa mi sguazza,
ah, si nun fussi ppi la fidi mia,
la sucialismu chi grapi li vrazza
e mi duna la spranza e la valìa;
mi lu `nzignasti e mi tinevi `n brazza
ed iu supra li manu ti chiancia,
tu m`asciucavi cu lu muccaturi
iu mi sinteva moriri d`amuri.

Tu mi parravi comu un confissuri
iu ti parrava comu pinitenti,
ora disfatta pi tantu duluri
ci dugnu vuci a li cumannamenti:
vogghiu muriri cu` `stu stissu amuri
vogghiu muriri cu` `sti sintimenti.
Figghiu, ti l`arrubbau la bannera:
matri ti sugnu e cumpagna sincera!»

Sciara - Viste 4226 - Commenti 0