Pubblica

Poesie Siciliane

SIRECI PIETRO SIRECI PIETRO Pubblicata il 21/10/2010

Ritornu a CaltavuturoPartii a malincori
lassannu l’aria sana,
‘na perenne quiete
e la semplicità.

Luntanu io ‘ncuntrai,
nn’ambienti cittadinu,
varia gente di cultura,
industrie e società.

C’un pocu di fortuna
e ‘i studi juti avanti
truvai da lavorari
quantu putissi sperari.

“La vita costa cara,
però spinnennu beni
…ci nesci ‘o sabatu la pizza
e (dopu a missa) ‘u stadiu o cinemà”.

Cercu d’affirmarimi
nno postu di travagghiu,
facennu sacrifici
concorsi e nuovi studi.

Surdatu o generali…
fazzu sempri la me’ parti
cu insolita passioni,
volontà e pirsiviranza.

Seriu ed autorevoli,
ma amurevuli e curdiali
prontu a rimboccarimi
li manichi a faticari.

Putennu cuntari
su un postu sicuru
felici ni sposamu
e pinsamu ‘o futuru.

Mittemu ‘o munnu i figli,
idda e io cu’ tuttu ‘u cori,
l’aiutàmu a studiari
e poi anche a jucàri.

…“Papà, io a scuola vado bene,
mi fai la motoretta?
Si, figlio mio, vai avanti!
poi c’è pur la macchinetta”…

Pajsi, ni putisti dari i scoli
finu a chiddi principali,
ma di scola pi la vita
ni nnj dasti veru tanta!

Maistri e professuri,
parrini all’oratoriu,
genitori e familiari,
ni ‘nsignarunu a campari.

D’essiri umili e sinceri,
puru docili e sensibili,
e… da rocca finu ‘o scjumi,
attenti a li cchiù deboli.

…Ni stimanu e n’applaudunu?
unn’esaltamu mai!
Ni battinu e ni superanu?
ni fa piaceri assai!

Pajsi nostru, ti rallegri
quannu turnàmu da luntanu;
s’avemu dei problemi
ti rattristi e ni consoli.

All’urtimu viaggiu
si riponinu li spogghi
e ‘a nostr’anima ringrazia
‘sta nostra terra amata!

Peter Iceris

Letture 1657 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com