Poesie Siciliane

BUCALO BIAGIO BUCALO BIAGIO Pubblicata il 16/10/2017

IA LU SAPIA

Ja lu sapja
Ia lu sapja ca unn`avja chjù
turnari a lu paisi mia uncj vulja
stari ma aspittava ca facia 18anni
pi ghiriminni e unci turnari chjù e
mentri aspittava ca facia 18 mi vinni
na pinzata pi ummiscurdari alu paisi
mia ora mi miettu a girari tutti li strati
pi ummi scurdari alu paisi mia un ghiurnu
accumiciau di la brivatura tunna e mi
misi a girari tutti li strati fina arrivari a
S.Anna ma puoi mi stancaiu e lu numani
accumiciaiu arrjeri di unni avia finutu tutti li strati
fina a lu macellu fici giraiu pi la matrici
efici tutto lu quartiri puoi fici lu quartieri di
S.Rusulia di la funtanedda tutti li strati
giraiu e tutti li scaluna cuntaiu tutti li nomi
di li strati sapia tantu era l`amuri ca avia pi
lu paisi mia ma quannu fici 18anni partiu e
unci turaiu chiù sulu vinia quannu
putia pi la festa di la Madonna mia

Letture 1423 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com