Pubblica

Poesie Siciliane

RINAUDO LUIGINO RINAUDO LUIGINO Pubblicata il 25/05/2012

Finiu a schifiu

Cumplimenti haiu a fari
a li partiti ra destra,
a li partiti ra sinistra,

A li manciatari,ammiscati,
ra destra e ra sinistra
ci arrinisciu ri futtirini.

Pi dilla tutta, immantinenti,
na misiru ‘nto rarrieri,
e puru senza sputazza!

Ni livaru ‘u travagghiu,
ni livaru li picciuli,
ni livaru puru li mutanni.

Hannu lu curaggiu
ri mettiri e aumintari li tassi
e iddi, ‘nveci, si chiamanu fora.

Pi ‘iri ‘n pinsioni
si sini furtunatu e ci arrivi,
ci a’ ghiri ‘ca carruzzina.

Ni sucaru tutta l’energia,
ni sucaru tutti li risparmi,
ma chi ni vonnu ancora sucari ?

Bond, Spread , Ici, Imu,
ma parrassiru comu
li fici so matri.

Parranu cu paroli difficili,
pi farini accririri
ca ‘u piruocchiu avi a tussi.

A verità è ca sunnu sempri
‘na maniata ri latri
e pi picca ‘un s’accuordanu.

‘U sapiti chi vi ricu,
‘a miricina giusta ieni una:
turnamu a zappari a terra.

Stati certi ca ddà,
un ci vennu a ‘ncuitarini,
picchi si ponnu ‘nchiappari.

U vistitu griffatu,
a scarpina chi luccichìa,
‘a facci no, picchì ‘un c’è priu.

Chidda ci l’annu ammucciata,
rarrieri ‘na maschira
ca si portano appressu.

Pun fari viriri a russìa,
‘u coluri ra vergogna,
pi scansari qualchi sputacchiata.

gigi rinaudo
06 dicembre 2011 ( Momenti Bui )

Letture 1690 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com