Pubblica

Poesie Siciliane

DI PASQUALE FRANCA DI PASQUALE FRANCA Pubblicata il 21/08/2013

QUANNU L’AMURI VOLI

QUANNU L’AMURI VOLI ( Iu matrimoniu cumminatu )

‘Na certa Maricchiedda s’ avia apparulatu
c’u lu figghiu di la zza Nedda: Pidduzzu numinatu.

‘Ntantu lu ‘gnu Caliddu s’ avia già ‘mpignatu
cu lu patri d’ un figghiu bunuzzu cumminatu.

Un certu Vastianu, amicu sua fidatu,
si diattiru la manu. Già tuttu accummuratu.

Lu picciuottu turnàu di fari lu surdatu.
Lu patri ci cuntàu: tu si’ apparulatu.

Allura Vastianiaddu si vistìu pulitu;
pua accattàu l’ aniaddu pi lu so figghiu zitu.

“ Di gràzzia ‘gnu Caliddu? “ “ Trasiti, Vastianiaddu ! “
“ Chiudiamu ca c’è friddu? “ Tiagnu lu maritiaddu !

Ti lu vivi ‘u bicchirieddu? “ “ L’ acciettu, ‘gnu Caliddu “,
“ Fa beni: a cufunieddu, manciari un brucculiddu!

Lu pani porta, Pidda, l’ alivi, e lu sciaschitieddu;
ca la jurnata è fridda, pigghiamu un mucchunieddu !

E comu va sta visita? Parra, nun t’ affruntari,
ca si la cosa è licita, ti puozzu accuntintari ! “

“ Ci ha diri un discursieddu d’ affari di famigghia.
Mè figghiu Vicinziaddu vulissi a vostra figghia !

E si puozzu arriciviri l’ anuri, apparintari,
nun siamu certu poviri, vossia si po’ ‘nfurmari ! “

“ L’ anuri è tuttu mia, tuttu particulari;
anzi fazzu lu prjaiu ca un ti pua ‘mmaginari !

Me figghia Maricchiedda è pronta a maritari
e la so duticedda nun si po’ disprizzari ! “

“ Già fici lu surdatu nun c’è cchiù d’ aspittari,
lu mè cunsiasu è datu putiamu arraggiunari ! “

“ D’ accordu siamu nui, chiamamu a Maricchiedda,
si, si vuannu li dui, jamu a la duticedda !

“ Pidda, a Maricchia chiama”. “ Caliddu chi vua fari ?
Si tò figghia nun l’ama, nun la pùa ubblicari ! “

“ Sianti chista sunata, chi sorti di parrari !
Già la parola è data, e s’ hann’a maritari ! “

“ Madonna, Gesù miu, stu fattu comu fù !?
Maricchia si nni fuju, ddà dintra nun c’è cchiù ! “

“ Di chistu fujmiantu tu fusti la casanti !
“ Ti vegna un malabbientu e levati davanti ! “

“ Ormai chi ci vua fari? O vergini Maria !
Caliddu, nun gridari, nun ci ammiscari a mia ! “

“ Tu fusti, scillirata, malerrima caina
vipira ammilinata, t’ ha rumpiri la schina !

“ Stu sfreggiu ‘un mi lu puartu, si li piscu l’ ammazzu !
Iddi ‘ntà lu beccamuortu ed ja ‘ntà lu tavulazzu ! “

“ E tu? Ti lu scurdasti? Dillu comu facisti ?
Duappu tanti cuntrasti, cu mia ‘un ti nni fujsti ?!! “

Quannu l’ amuri voli, si dici trova luacu
E sapi fari voli, ‘ntà l’ acqua e ‘ntà lu fuocu !


Ignazio Russo “ TUTTE LE POESIE “ AULINO EDITORE

Letture 1197 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com